To jest wersja archiwalna z dnia 27.05.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Statut

UCHWAŁA NR XIX/249/2012
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie nadania Statutu Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późń. zm. 1) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późń. zm. 2)) uchwala się, co następuje:v

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.
Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu, zwanemu dalej „Centrum” nadaje się statut określający w szczególności:
1) nazwę, teren działania i siedzibę;
2) zakres działalności;
3) organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;
4) sposób pozyskiwania środków finansowych;
5) zasady dokonywania zmian statutowych;
6) postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna.

§ 2.
Centrum działa, w szczególności, na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późń. zm. 3)) ;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr l57, poz. 1240)i
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm. 5) );
4) niniejszego statutu.

§ 3.
1. Centrum jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, której nazwa brzmi: Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu.
2. Centrum podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
3. Organizatorem Centrum jest Miasto Inowrocław.
4. Nadzór nad Centrum sprawuje organizator.

§ 4.
1. Siedzibą Centrum jest Inowrocław
2. Terenem działania Centrum jest obszar miasta Inowrocławia.
3. Centrum może również prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.§ 5.
1. Centrum używa pieczęci o treści: Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu.
2. W obrocie gospodarczym Centrum może używać także pieczęci zawierających adres oraz inne dane dotyczące Centrum.

Rozdział 2

Zakres działalności

§ 6.
Zakres działalności Centrum obejmuje:
1) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury;
3) sprawowanie opieki nad zabytkami gromadzonymi w Centrum;
4) upowszechnianie, utrwalanie i promocję dziejów miasta i Kujaw;
5) prezentację wybitnych postaci związanych z miastem i regionem oraz ich działalności;
6) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
7) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Inowrocławia;
8) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności kulturalnej i artystycznej, w tym amatorskiego ruchu artystycznego, a także aktywności hobbystycznej oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
9) organizowanie konkursów i przeglądów artystycznych, w tym m.in. teatralnych, muzycznych, recytatorskich, tanecznych i plastycznych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim;
10) prezentację i promocję twórczości profesjonalnej oraz amatorskiego ruchu artystycznego;
11) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnych form spędzania wolnego czasu;
12) współpracę z innymi podmiotami w zakresie organizowania przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, patriotycznym lub społecznym;
13) promowanie zespołów muzycznych poprzez udostępnianie profesjonalnego studia nagrań.

§ 7.
Zadania określone w § 6 Centrum realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie Instytutu Prymasa Józefa Glempa;
2) prezentowanie stałych wystaw: archeologicznej i solnictwa;
3) prowadzenie sekcji i kół zainteresowań;
4) prowadzenie edukacji kulturalnej w róznych dziedzinach;
5) prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie wystaw, koncertów, przedstawień teatralnych i innych przedsięwzięć artystycznych;
6) organizację, współorganizację lub koordynację imprez kulturalnych i przedsięwzięć artystycznych oraz patriotycznych i społecznych;
7) optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia;
8) prowadzenie studia nagrań.

Rozdział 3

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 8.
1. Organem zarządzającym Centrum jest Dyrektor.
2. Dyrektor zarządza Centrum i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego.

§ 9.
1. W trybie określonym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej „ustawą”, Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Inowrocławia albo powierza zarządzanie Centrum osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu (kontrakt menedżerski).
2. Prezydent Miasta wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
3. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Inowrocławia. „;

§ 10.
Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach programowych, organizacyjnych, administracyjnych i gospodarczych;
2) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i innych aktów prawnych, w tym regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy;
3) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
4) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum;v
5) składanie corocznie Radzie Miejskiej Inowrocławia sprawozdania z działalności Centrum, w szczególności z wykonania zadań określonych w rozdziale 2 niniejszej uchwały, w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku, za który jest ono składane.

§ 11.
Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.

§ 12.
1. Przy Centrum może działać Rada Programowa, zwana dalej „Radą”, jako organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora.
2. Rada działa na podstawie regulaminu nadanego przez Dyrektora, określającego w szczególności tryb jej pracy oraz zakres kompetencji.
3. Członków Rady powołuje Dyrektor spośród przedstawicieli środowisk twórczych, związków twórczych oraz osób wskazanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.
4. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie planów działalności Centrum;
2) wyrażanie opinii o ważniejszych zamierzeniach Centrum;
3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez organy organizatora.

Rozdział 4

Zasady gospodarki finansowej

§ 13.
1. Mienie Centrum służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.
2. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§ 14.
1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
3. Centrum zobowiązane jest do przedkładania rocznych sprawozdań finansowych Prezydentowi Miasta Inowrocławia nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223).
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

§ 15.
Przychodami Centrum są:
1) dotacje, w tym dotacja udzielana corocznie przez organizatora;
2) wpływy z własnej działalności, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) spadki, zapisy i darowizny od osób fizycznych lub prawnych;
4) inne źródła.

§ 16.
1. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie:
1) wynajmowania lub wydzierżawiania pomieszczeń lub terenów, będących w jego zarządzie lub posiadaniu;
2) organizacji imprez zleconych;
3) obsługi imprez (nagłośnienie, oświetlenie, dekoracje);
4) produkcji filmowej, reklamowej i produkcji nagrań wideo.
2. Dochód uzyskany z działalności, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celów statutowych.
3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

§ 17.
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Centrum w zakresie praw i obowiąków majątkowych wymagane jest, z zastrzeżeniem ust. 2, współdziałanie co najmniej dwóch osób: dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego albo każdej z tych osób ,wraz z pełnomocnikiem. Zastępca dyrektora, główny księgowy oraz pełnomocnicy działają w zakresie ich umocowania.<br>
2. Do ustanawiania pełnomocników upoważniony jest wyłącznie Dyrektor.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe
§ 18.
1. Statut Centrum jest nadawany przez Radę Miejską Inowrocławia.
2. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.

§ 19.
Traci moc uchwała nr XIV/222/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Inowrocławskiemu Domowi Kultury w Inowrocławiu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 31, poz. 428).

§ 20.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r.
Nr 62, poz. 504;
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420;
3) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zawiera odnośnik 1;
4) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.
5) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zawiera odnośnik 2.

U Z A S A D N I E N I E
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.
Statut instytucji kultury jest aktem prawa miejscowego (art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), podlega zatem ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).
Statut uchwalony przez Radę Miejską Inowrocławia w dniu 24 stycznia 2008 r. wymagał nowelizacji, w szczególności w zakresie zmiany nazwy z Inowrocławskiego Domu Kultury na Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu oraz rozszerzenia profilu działalności w związku z utworzeniem Instytutu Prymasa Józefa Glempa oraz dwóch stałych wystaw: archeologicznej i solnictwa w nowo pozyskanych pomieszczeniach przy pl. Klasztornym 2 i ul. Kasztelańskiej 22. Ze względu na zakres nowelizacji uzasadnione jest przyjęcie nowego statutu.
Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski Opublikował: Anna Niemiec
Publikacja dnia: 27.05.2020
Podpisał: Anna Niemiec
Dokument z dnia: 27.05.2020
Dokument oglądany razy: 1 336