Regulamin organizacyjny

Kujawskie Centrum Kultury, zwane dalej „Centrum”, jest samorządową instytucją kultury Miasta
lnowrocławia, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora.

§2


1. Regulamin Organizacyjny, zwany w dalszej treści „Regulaminem”, określa szczegółową organizację
wewnętrzną oraz zadania poszczególnych stanowisk pracy w Centrum.
2. Centrum działa w szczególności na podstawie:
1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn.zm),
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
3) Postanowień statutu ,,Centrum"- Uchwały Nr XXXVII/529/2009 z dnia 28 października 2009r. w
sprawie nadania Statutu Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu, wraz z Uchwałami
zmieniającymi.
3. Regulamin zatwierdzony jest przez Dyrektora Centrum po zaopiniowaniu przez Prezydenta Miasta
lnowrocławia.

§3


1.Siedziba Centrum mieści się w lnowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 16.
2. Terenem działania Centrum jest obszar Miasta lnowrocławia.
3. W strukturze organizacyjnej Centrum znajdują się dodatkowe pomieszczenia przy
pl. Klasztornym 2, gdzie mieści się Teatr Miejski, Instytut Prymasa Józefa Glempa, Stała Wystawa Solnictwa, Galeria Miejska i przy ul. Kasztelańskiej 22 , gdzie w kamienicy - oddziale KCK funkcjonuje stała ekspozycja archeologiczna -,,Askaukalis Inowrocław”, Teatr Letni w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 107,muszla koncertowa przy al. Powstańców w lnowroclawiu.
§4
1. Centrum samodzielnie zarządza przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania
na zasadach przewidzianych dla instytucji kultury.
2. Za gospodarkę materialną i finansową Centrum odpowiedzialność ponosi jego Dyrektor/Zarządca.
3. Centrum jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
4. Warunki wynagradzania pracowników Centrum określa Dyrektor/Zarządca w regulaminie
wynagradzania.

§5


Celem Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej
potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnianie kultury lokalnej w kraju oraz współdziałanie z
Wydziałem Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia, pozostałymi
samorządowymi instytucjami kultury, których organizatorem jest Miasto Inowrocław, a także
pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Miasta w celu promocji Miasta Inowrocławia.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 6


Strukturę organizacyjną Centrum tworzą:
1) Dyrektor/ Zarządca Centrum,
2) Zastępca Dyrektora/Zarządcy Centrum,
3) Dział administracyjno - księgowy,
4) Dział Organizacji Imprez,
5) Dział Edukacji Kulturalnej,
6) Dział Obsługi i Konserwacji,
7) Dział Marketingu i Promocji
8) Informacja Turystyczno - Kulturalna


§7
Dyrektor Centrum/ Zarządca Centrum


1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor/Zarządca, który pełni funkcję pracodawcy w stosunku
do pracowników Centrum.
2. Dyrektor/Zarządca wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych przez siebie
pracowników.
3. Do zakresu działania Dyrektora/Zarządcy należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością, koordynacja pracy Działów Centrum,
b) reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
c) zarządzanie majątkiem Centrum,
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
e) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
f) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
g) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
h) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Centrum, które przedkłada Radzie Miasta
lnowrocławia,
i) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań
objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych,
j) samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami finansowymi,
zgodnie z zasadami praworządności i efektywności jego wykorzystania,
k) przekazywanie na żądanie Organizatora w każdym czasie informacji o sytuacji Centrum
i sprawowanym zarządzie, w tym o przebiegu wdrażania programu działania Centrum oraz realizacji
planów, wytycznych i zaleceń przyjętych przez Organizatora oraz udostępnia dokumenty niezbędne
do oceny sprawowanego przez niego zarządu,
I) zawieranie umów o charakterze cywilno-prawnym zapewniających prawidłową realizację zadań
Centrum,
m) odpowiada za kontrolę zarządcza w Centrum,
n) przedkłada na wniosek Organizatora dokumenty: informacje o przebiegu wykonania planu
finansowego, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego i rocznego sprawozdania zdziałalności merytorycznej.
4. Dyrektor/Zarządca może upoważnić pracowników do wykonywania w jego imieniu określonych
czynności.
5. W przypadku, gdy Dyrektor Centrum/ Zarządca nie może pełnić swych obowiązków, zastępuje go
Zastępca Dyrektora/ Zarządcy.

§ 8
Zastępca Dyrektora/Zarządcy


1. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora/Zarządcy należy w szczególności:
a) kierowanie i koordynowanie bieżącej działalności Centrum w czasie nieobecności
Dyrektora/Za rządcy,
b) sprawdzanie pod względem formalnym dokumentów finansowo -księgowych Centrum
i dokonywanie rozliczeń finansowych w poszczególnych działach w czasie długotrwałej
nieobecności Dyrektora/Zarządcy,
c) współodpowiedzialność za realizację celów í zadań zawartych w statucie Centrum,
d) organizowanie działań rozwijających zadania marketingowe Centrum,
e) opracowywanie, wdrażanie oraz kontrola planów marketingowych w celu zwiększenia
sprzedaży usług Centrum,
f) koordynacja kreacji i produkcji materiałów promocyjnych,
g) Współodpowiedzialność za nadzór nad realizacją zadań działu promocji i marketingu
Centrum,
h) Dbanie o pozytywny wizerunek Centrum,
i) Współpraca z instytucjami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi
regionalnymi,
j) Nadzorowanie działalności upowszechnieniowej i informacyjno-wydawniczej dokumentującej
działalność Centrum,
k) Sporządzanie sprawozdań z działalności marketingowej i promocyjnej Centrum,
I) Gromadzenie í efektywne wykorzystywanie informacji o możliwościach pozabudżetowego
finansowania zadań instytucji kultury z funduszy pomocowych i strukturalnych Unii
Europejskiej, fundacji krajowych i zagranicznych,
m) Sporządzanie wniosków aplikacyjnych do organizacji wymienionych w lit. I ,w celu
pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych oraz monitorowanie ich rozliczania.

§ 9
Dział administracyjno-księgowy


1. W ramach działu administracyjno - księgowego działają:
1.1. Główny księgowy:
a) nadzoruje realizację budżetu Centrum,
b) opracowuje roczny plan finansowy Centrum,
c) opracowuje sprawozdania z realizacji budżetu,
d) dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje o nich Dyrektora,
e) przygotowuje i organizuje obieg dokumentów księgowych,
f) dokonuje rozliczeń finansowych w poszczególnych działach,
g) przedstawia propozycje do gospodarowania mieniem Centrum oraz nadzoruje jego zarządzanie,
h) nadzoruje prowadzenie kasy Centrum,
i) prowadzi dokumentację całej działalności finansowej placówki i odpowiada za prawidłową,
zgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi gospodarkę finansową Centrum.
j) sprawdza pod względem formalno - rachunkowym dokumenty finansowo - księgowe,
k) wystawia rachunki i faktury VAT dla usługobiorców łącznie z windykacją należności,
I) dekretuje dokumenty księgowe zgodnie z przyjętym w Centrum planem kont,
m) prowadzi ewidencję i rejestry: zakupu i sprzedaży, rejestr kasowyi bankowy, wystawianie faktur
VAT,
n) prowadzi księgi inwentarzowe środków trwałych i wyposażenia ,
o) zajmuje się rozliczeniami bankowymi - numeracja i dekretacja wyciągów bankowych,
p) przygotowuje i rozlicza inwentaryzację składników majątku.
1.2 specjalista ds kadr, płac i administracji:
a) prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty
wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy),
b) sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy,
c) sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla
zleceniobiorców,
d) sporządzanie list plac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób
fizycznych,
e) rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie,
f) sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON,
g) rozliczanie delegacji pracowniczych,
h) sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych,
i) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i przekazywanie ich do głównego księgowego,
i) prowadzenie nadzoru nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników,
k) tworzenie dokumentów (pisma) związanych z merytorycznym załatwianiem spraw
dotyczących instruktorów sekcji,
I)nadzór nad wypożyczanym sprzętem,
m) prowadzenie całokształtu spraw związanych z eksploatacją nieruchomości i urządzeń
Centrum, konserwacją, naprawami i remontami maszyn, sprzętu oraz instalacji będących w
dyspozycji Centrum, a także wymaganych prawem przeglądów technicznych,
n) dbanie o prawidłowy stan techniczny sprzętu biurowego,
o) prawowanie nadzoru nad mieniem Centrum,
p) prowadzenie sprawy z zakresu bhp i ppoż.,
q) organizowanie pracy obsługi Teatru Miejskiego,
r) zarządzanie dokumentacją transportową (karty drogowe), kontrolą tankowań i eksploatacji
samochodu służbowego, w tym sprawności i czystości pojazdu,
s) wystawianie rachunki i faktury VAT dla usługobiorców,

1.3.referent-kasjer:
a) realizowanie zadań zleconych dotyczących spraw kadrowych i szkoleniowych,
b) opracowywanie faktur wpływających do Centrum zgodnie z ustalonymi procedurami,
c) prowadzenie gospodarki kasowej Centrum,
d) prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi (delegacje służbowe),
e) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
f) wystawianie rachunków i faktur VAT dla usługobiorców,
g) przygotowywanie i ewidencjonowanie umów dotyczących wynajmu pomieszczeń,
h) przygotowywanie w pełnej współpracy z Działem Organizacji Imprez dokumentacji do
właściwych służb na zorganizowanie imprezy masowej,
i)obsługiwanie sekretariatu w zakresie biurowym i kancelaryjnym.
j)Kontrolowanie i analizowanie stanu zapasów materialów na wyposażeniu Centrum,
k)Prowadzenie sprzedaży i rozliczenia biletów z imprez Centrum,
l)Prowadzenie ewidencji używanych pieczątek i kluczy,

Dział Organizacji Imprez
2. W ramach działu organizacji imprez działają:
2. 1. kierownik działu:
a) organizuje zdarzenia kulturalne, wtym wystawy, minikoncerty, warsztaty, prelekcje
tematyczne, konkursy,
b) koordynuje działanie sekcji funkcjonujących w Centrum, udziela merytorycznego
i technicznego wsparcia instruktorom,
c)promuje laureatów konkursów, przeglądów i festiwali w Mieście i poza nim,
d)nawiązuje kontakt z hobbystami i kolekcjonerami, zbiera informacje na temat szeroko
pojętego ruchu amatorskiego, umożliwia członkom aktywne uczestnictwo w życiu
kulturalnym Miasta poprzez prezentację ich dorobku, talentu,
e) współpracuje z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, szkołami i
przedszkolami , informuje o zdarzeniach w dziale, a ponadto organizuje systemowe projekty
realizowane etapowo mające charakter wieloaspektowego zdarzenia (kilka przedsięwzięć
stanowiących elementy składowe całości),
f) nadzoruje i promuje działalność wystawienniczą w Sali Wystaw Czasowych,
g) przygotowuje i przedstawia Dyrektorowi scenariusze zdarzeń realizowanych w obiekcie przy
ul. Kasztelańskiej 22 i dba o ich przebieg,
h) prowadzi dokumentację zdarzeń organizowanych przez Centrum,
i) koordynuje działanie studia nagrań poprzez tworzenie harmonogramu rejestracji dźwięku,
prowadzi i na bieżąco aktualizuje profil studia na portalu Facebook oraz przygotowuje ofertę
dedykowaną zarówno solistom, jak i zespołom z uwzględnieniem możliwości technicznych
studia,
j) realizuje projekty kulturalno-promocyjne zwiększające atrakcyjność obiektów Centrum,
k) zapewnia prawidłowe i terminowe wykonanie zadań przez osoby pracujące w Centrum,
l) sporządza miesięczne sprawozdania z funkcjonowania Centrum.

2.2 główny specjalista do spraw organizacji imprez kulturalnych:
a) organizuje i nadzoruje przebieg imprez kulturalnych organizowanych przez Centrum,
b) przygotowuje pełną dokumentację imprez organizowanych przez Centrum - zgodną zarówno
ze standardami opracowanymi przez Centrum, jak i wynikającymi z przepisów ustawowych
c) pod nieobecność Dyrektora/Zarządcy oraz Zastępcy Dyrektora/Zarządcy, koordynuje
zdarzenia kulturalne realizowane w miejscu i poza siedzibą Centrum, nadzorując działania
wszystkich działów Centrum zaangażowanych w organizację zdarzenia,
d) diagnozuje i analizuje istniejące zjawiska kulturowe,
e) tworzy programy w zakresie edukacji regionalnej, animowania kultury lokalnej,
f) tworzy programy promujące regionalne dziedzictwo i oryginalne zjawiska kulturowe,
g) tworzy projekty z zakresu edukacji kulturalnej oraz wychowania przez sztukę,
h) inspiruje powstawanie lokalnych przedsięwzięć kultury,
i) animuje amatorskie ruchy artystyczne (stymulowanie rozwoju istniejących oraz pomoc w
tworzeniu nowych grup artystycznych, opieka i kontakt 2 twórcami indywidualnymi),
j) popularyzuje sztukę profesjonalną,
k) organizuje festiwale, koncerty, spektakle, wystawy, odczyty, prelekcje, sesje popularno-
naukowe, imprezy kulturalne, artystyczne, rozrywkowe i inne,
l) prowadzi dokumentację imprez organizowanych przez Centrum,
m) podejmuje inne działania z zakresu kultury i sztuki wynikające z potrzeb środowiska
lokalnego,
n) wspiera realizację zadań promocyjnych i marketingowych Centrum,
o) dba o pozytywny wizerunek Centrum.

2.3.specjaliści do spraw organizacji imprez kulturalnych
a) organizują i nadzorują przebieg stałych imprez kulturalnych organizowanych przez Centrum,
b) przygotowują pelną dokumentację imprez organizowanych przez Centrum - zgodną zarówno
ze standardami opracowanymi przez Centrum, jak i wynikającymi z przepisów ustawowych,
c) dokumentują i opracowują rozmaite elementy dziedzictwa kulturowego regionu,
d) diagnozują i analizują istniejące zjawiska kulturowe,
e) tworzą programy w zakresie edukacji regionalnej, animowania kultury lokalnej,
f) tworzą programy promujące regionalne dziedzictwo i oryginalne zjawiska kulturowe,
g) tworzą projekty z zakresu edukacji kulturalnej oraz wychowania przez sztukę,
h) inspirują powstawanie lokalnych przedsięwzięć kultury,
i) animują amatorskie ruchy artystyczne (stymulowanie rozwoju istniejących oraz pomoc w
tworzeniu nowych grup artystycznych, opieka i kontakt z twórcami indywidualnymi),
j) popularyzują sztukę profesjonalną,
k) organizują festiwale, koncerty, spektakle, wystawy, odczyty, prelekcje, sesje popularno-
naukowe, imprezy kulturalne, artystyczne, rozrywkowe i inne,
I) prowadzą dokumentację imprez organizowanych przez Centrum,
m) podejmują inne działania z zakresu kultury i sztuki wynikające z potrzeb środowiska
lokalnego,
n) Wspierają realizację zadań promocyjnych i marketingowych Centrum,
o) Dbają o pozytywny wizerunek Centrum.

Dział Edukacji Kulturalnej

3. W ramach działu edukacji kulturalnej działają opiekunowie ekspozycji:
a) prowadzą i aktualizacją bazy zbiorów Instytutu Prymasa Józefa Glempa, Stale] Wystawy
Solnictwa i Ekspozycjí Archeologicznej „Askaukalis Inowrocław”,
b) pełnią funkcję przewodników po wystawach,
c) prowadzą dokumentację zdarzeń przeprowadzonych w Instytucie, Wystawie Solnictwa i
,,Askaukalis lnowroclaw”,
d) prowadzą kronikę,
e) promują na zewnątrz walory ekspozycji,
f) przygotowują materiały o poszczególnych wystawach.

Dział Obslugi i Konsewvacji
4. W ramach działu obsługi i konserwacji działają :
4.1. operatorzy sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego oraz akustycznego:
a) zajmują się elektroakustyczną obsluga imprez kulturalnych w obiektach Centrum i poza nimi
b) obsługują zdarzenia kulturalne w zakresie oświetlenia,
c) zajmują się montażem i demontażem urządzeń elektroakustycznych, oświetleniowych,
rejestrujących i projekcyjnych,
d) zapewniają prawidłową eksploatację użytkowanego sprzętu elektroakustycznego,
oświetleniowego, rejestrującego i projekcyjnego Centrum,
e) opracowują podkłady muzyczne dla potrzeb sekcji Centrum,
f) wykonują bieżącą konserwację sprzętu,
g) przechowują i zabezpieczają sprzęt i urządzenia powierzone do wykonywania obowiązków
służbowych zarówno w czasie pracy, jaki po jej zakończeniu,
h) utrzymują w niezbędnym zakresie podręczny magazyn części zamiennych, materiałów
eksploatacyjnych i narzędzi.
4.2. specjaliści do spraw technicznych:
a) montują dekoracje podczas zdarzeń kulturalnych,
b) montują wystawy w Galerii Miejskiej, Galerii Tymczasem i Sali Wystaw Czasowych, w pergoli
Solankowej,
c) konserwują i wykonują drobne naprawy urządzeń technicznych,
d) monitorują tablicę ogłoszeniową Centrum i slupy reklamowe, dbając o aktualizację
umieszczonych informacji,
e) współpracują z jednostkami samorządowymi i sanatoriami w sprawie informowania o
planowanych zdarzeniach kulturalnych,
f) zgłaszają przełożonemu wszelkie awarie i uszkodzenia sprzętu oraz urządzeń powierzonych
do wykonywania obowiązków służbowych W budynku Centrum oraz obiektach
(pomieszczeniach) będących w trwałym zarządzie Centrum,
g)zgłaszają przełożonemu wszelkie zauważone awarie i uszkodzenia instalacji i urządzeń sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej zainstalowanych w budynku Centrum oraz
obiektach (pomieszczeniach) będących w trwałym zarządzie Centrum,
h)dbają o powierzony sprzęt i urządzenia przeznaczone do wykonywania obowiązków
służbowych w budynku Centrum oraz obiektach (pomieszczeniach) będących w trwałym
zarządzie Centrum,
i)właściwie przechowują i zabezpieczają materiały, sprzęt i urządzenia powierzone do
wykonywania obowiązków służbowych zarówno w czasie pracy, jak i po jej zakończeniu,
j)wykonują czynności związane z przenoszeniem dokumentów, mebli biurowych, sprzętu
biurowego i urządzeń z poszczególnych pomieszczeń w budynku Centrum oraz obiektach
(pomieszczeniach) będących w trwałym zarządzie Centrum,
k)wykonują czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem sprzętu i urządzeń zakupionych
lub przeznaczonych do fizycznej likwidacji.
4. 3. kierowca-konserwator:
a)utrzymuje w stałej gotowości transportowej samochód będący własnością Kujawskiego
Centrum Kultury W Inowrocławiu,
b)kieruje pojazdem w celu wykonywania zadań służbowych,
c)przestrzega terminów przeglądów technicznych, napraw okresowych, terminów umów
ubezpieczeniowych ww. pojazdu,
d)wykonuje bieżące (drobne) naprawy pojazdu, zgłasza potrzebę poważniejszych naprawi
remontów pojazdu,
e)uzgadnia i rozlicza z przełożonym terminy i miejsca wyjazdów służbowych,
f)kupuje paliwo na 'fakturę na stacjach benzynowych wybranych pod kątem ceny ijakości
paliwa,
g)pomaga przy załadunku i rozładunku pojazdu,
h)dba o budynki będące w trwałym zarządzie Centrum oraz przynależny teren, wyposażeniei
urządzenia techniczne będące na stanie Centrum,
i)właściwie przechowuje i zabezpiecza materialy, sprzęt i urządzenia powierzone do
wykonywania obowiązków służbowych zarówno w czasie pracy, jak i po jej zakończeniu,
j)zapobiega uszkodzeniom lub zniszczeniu znajdujących się na terenie nieruchomości
pomieszczeń, instalacji i urządzeń technicznych,
k) zgłasza przełożonemu wszelkie awarie i uszkodzenia sprzętu oraz urządzeń powierzonych do
wykonywania obowiązków służbowych, instalacji i urządzeń sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i elektrycznej,
I) przestrzega przepisy o ochronie przeciwpożarowej, w szczególności przez utrzymanie piwnic,
strychów i korytarzy w stanie umożliwiającym swobodne przejście oraz wszelkich przepisów
BHP,
m) wykonuje czynności' związane z przenoszeniem dokumentów, mebli biurowych, sprzętu
biurowego i urządzeń W poszczególnych pomieszczeniach,
n) wykonuje czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem sprzętu i urządzeń zakupionych
lub przeznaczonych do fizycznej likwidacji,
o) czuwa nad sprawnym działaniem wszystkich punktów świetlnych budynku oraz zapalaniem
wygaszaniem światła, łącznie z wymianą żarówek,
p) naprawia i konserwuje urządzenia elektryczne,
q) na bieżąco usuwa usterki oraz planuje działania konserwacyjne, pod względem
eklektycznym, maszyn i urządzeń będących na stanie Centrum,
r) prowadzi właściwą gospodarkę narzędziami, aparaturą i wyposażeniem elektryków,
s) zajmuje się obsługa elektryczną zdarzeń realizowanych poza budynkami będącymi w stałym
zarządzie Centrum oraz zapewnia fizyczną obecność na terenie obiektu/w plenerze podczas
trwania imprezy.

4.4. sprzątaczki:
a) dbają o czystość i porządek we wszystkich pomieszczeniach Centrum,
b) codziennie opróżniają wszystkie pojemniki na śmieci,
c) systematyczne sprzątają wszystkie urządzenia í pomieszczenia sanitarne,
d) współpracują z opiekunami sekcji w zakresie utrzymania porządku,
e) przygotowują pomieszczenia do remontów (zabezpieczanie mebli, itp.) oraz sprzątają po
remoncie,
f) dbają o czystość bieżącą podczas wszystkich zdarzeń kulturalnych w obiektach Centrum i
poza nimi,
g) zgłaszają wszystkie uszkodzenia instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, grzewczej,
zamków, drzwi, okien, tynków, itp. z wpisaniem do zeszytu usterek.
Dział Marketingu i Promocji
5. W ramach działu marketingu i promocji działają:
5.1. administrator stron internetowych/grafik komputerowy:
a) dba o serwer strony i zapewnia jego prawidłowe działanie
b)wykonuje czynności związane z funkcjonowaniem strony internetowej i Biuletynem
Informacji Publicznej Centrum (ds.: aktualizacja treści, modyfikacja i rozbudowa strony,
dbałość o bezpieczeństwo informacji, monitorowanie błędów występujących na stronie),
c)współpracuje z działem organizacji imprez w celu bieżącej aktualizacji strony, umieszczaniem
materiałów promujących zdarzenia realizowane przez Centrum,
d)przygotowuje do druku materiały reklamowe (ulotki, foldery, plakaty, katalogi),
e)opracowuje koncepcje edytorskie i formy zewnętrzne publikacji i materiałów reklamowych,
f)przygotowuje projekty graficzne stron internetowych,
g)tworzy komputerowe wizualizacje elementów projektu.
5.2.specjalista ds. PR, marketingu i promocji:
a) nawiązuje i utrzymuje kontakty z partnerami Centrum w celu realizacji wspólnych projektów,
b) wdraża działania marketingowe Centrum
c) przygotowuje i realizuje projekty związane ze sprzedażą usług Centrum, akcji promocyjnych imprez realizowanych przez Centrum
d) przygotowuje materiały promujące Centrum i Miasto Inowrocław,
e) prowadzi działania , związane z promocją, rozwojem i funkcjonowaniem Centrum, z
wykorzystaniem social mediów, stron internetowych,
f) prowadzi korespondencję w zakresie promocji Centrum,
g) przedstawia propozycje do projektu budżetu Centrum w zakresie zadań realizowanych przez
siebie.
Informacja Turystyczno – Kulturalna

5. 3. Konsultant Informacji Turystyczno - Kulturalnej:
a)koordynowanie działalności Informacji Turystyczno-Kulturalnej, nadzór nad udzielaniem
informacji oraz sprawną i kulturalną obsługą gości przez pracowników, przyjmowanie i
obsługa ewentualnych skarg i zażaleń,
b)opracowywanie materiałów informacyjnych z zakresu działania Informacji Turystyczno-
Kulturalnej (materiałów promocyjnych dot. lnowrocławia i atrakcji turystycznych), a także
gromadzenie, przetwarzanie i aktualizowanie informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych,
promocyjnych i sportowych,
c)podejmowanie działań na rzecz tworzenia i rozwoju produktu turystycznego
w regionie, przygotowywanie oferty usług turystycznych i rekreacyjnych,
d)przygotowanie i realizacja planu sprzedaży oraz sporządzanie planu działań
marketingowych,
e)ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Informacji Turystyczno-KuIturalnej,
f)koordynowanie działań I projektów realizowanych w partnerstwie z instytucjami i
przedsiębiorcami, w tym także instytucjami miejskimi oraz działającymi w branży turystycznej
i kulturalnej,
g)opracowywanie szczegółowych planów i budżetów dla podejmowanych akcji, przedsięwzięć i
prezentacji marketingowych promujących Inowrocław,
h) środków pomocowych, dotacji budżetowych, dotacji z jednostek samorządu
terenowego, z funduszy unijnych itp. na realizację zadań jednostki,
i)gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących atrakcji turystycznych
regionu, jego zagospodarowania turystycznego i dostępności,
j)współtworzenie programu promocji i popularyzowanie walorów turystycznych Miasta,
k)udzielanie informacji z zakresu rekreacji i turystyki Miasta i regionu,
l)doradzanie klientom optymalnych tras turystycznych, środków komunikacji, bazy
noclegowej, gastronomicznej, sportowej, rekreacyjnej, leczniczej czy pomoc przy wyborze
rekomendowanych imprez kulturalno-rozrywkowych,
m)opracowywanie treści oraz prowadzenie strony internetowej i social media,
n)sprzedaż map, przewodników, publikacji oraz pamiątek, znajdujących się w ofercie,
o)organizowanie i obsluga stoiska na targach turystycznych, planowanie udziaiu w akcjach
promocyjnych na terenie kraju,
p)współpraca z instytucjami miejskimi oraz instytucjami działającymi w branży turystycznej í
kulturalnej,
q)współdziałanie z działem promocji i marketingu KCK w zakresie promocji usług turystycznych,
r)świadczenie usług informacyjnych dotyczących wydarzeń kulturalnych, sportowych w
Inowrocławiu,
s)dbanie o pozytywny wizerunek Miasta lnowrocławia,
t)ścisła współpraca 2 Wydziałem Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta
lnowrocławia.


§ 10
OBOWIĄZKI PRACOWNIKA I ZAKŁADU PRACY


1. Wszyscy pracownicy Centrum wykonują swoje czynności na podstawie ustalonych zakresów
czynności.
2. Miejscem pracy pracowników biurowych są lokale Centrum, w którym pracownik jest
zatrudniony.
3. Miejscem pracy pracowników obsługi są pomieszczenia wyznaczone przez Dyrektora.
4. Pracownik obowiązany jest przechowywać w miejscu pracy akta spraw (zgodnie z przepisami
prawa) i wszelki powierzony mu sprzęt.
5. Zabrania się wynoszenia poza budynek Centrum akt spraw, sprzętu, maszyn i innych
urządzeń biurowych, w tym komputerów.
6. W razie opuszczenia lokalu biurowego przez wszystkich pracowników w czasie pracy, lokal
powinien być zamknięty na klucz.
7. Wszystkie wyjścia pracowników i wyjazdy służbowe winny być ewidencjonowane w książce
wyjść i wyjazdów służbowych.
8. Podróże służbowe akceptuje Dyrektor/Zarządca.
9. Po zakończeniu pracy każdy pracownik obowiązany jest złożyć wszelkie akta, dokumenty,
pieczątki i przedmioty pracy do biurek i szaf, które powinny być zamknięte.
10. Pracownicy opuszczający lokal jako ostatni powinni sprawdzić czy okna lokalu są zamknięte,
wyłączyć odbiorniki energii elektrycznej i zamknąć drzwi na klucz, zabezpieczyć budynek
alarmem.
11. Obecność w lokalu biurowym po godzinach pracy dopuszczalna jest za zgodą
Dyrektora/Zarządcy i podlega zarejestrowaniu w książkach odpracowań znajdujących się w
sekretariacie.
12. Pracownicy przyjmowani do pracy po raz pierwszy powinni być ogólnie zaznajomieni z
całokształtem zadań Centrum, Regulaminem Pracy oraz przepisami BHP i ppoż.,
13. Pracownik odpowiada przed Dyrektorem/Zarządcą za realizację swoich zadań i kompetencji,
organizacje i skuteczność pracy.
14. Obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia pracowników określają zakresy czynności,
przepisy Kodeksu Pracy, Regulaminu Pracy i inne przepisy wewnętrzne oraz akty prawne o
charakterze ogólnym.


§ 11
ZASADY PLANOWANIA PRACY W CENTRUM


1. Centrum wykonuje powierzone zadania w oparciu o roczny plan pracy.
2. Podstawę planowania działalności Centrum stanowią zadania wynikające ze statutu.
3. W oparciu o zadania przyjęte do realizacji przez Centrum opracowuje sie harmonogramy ich
realizacji zawierające:
a) treść zadania,
b) treść konkretnych przedsięwzięć służących realizacji zadania i termin wykonania,
c) osoby i stanowiska pracy odpowiedzialne za realizacje zadania.
4. Plan pracy w ciągu roku może ulec modyfikacji np. w związku z uwzględnieniem w nim nowych
zadań lub zmiany okoliczności realizacji zadań dotychczasowych.
5. Uzupełnienia dokonuje się w formie aneksów do opracowanych harmonogramów realizacji
zadań.
6. Za realizację rocznego planu pracy Centrum odpowiada Dyrektor/Zarządca, który opracowuje
pisemne sprawozdanie z jego wykonania przełożonemu i składa je Radzie Miejskiej Inowrocławia oraz
na każde żądanie Prezydenta Miasta Inowrocławia.


§ 12
ZASADY PODPISYWANIA PISM


Do podpisu Dyrektora/Zarządcy zastrzega się pisma i dokumenty w sprawach:
1) zarządzeń, instrukcji,
2) związanych ze stosunkiem pracy wszystkich pracowników,
3) upoważnień do przeprowadzenia kontroli i inwentaryzacji, udzielania pełnomocnictw,
4) finansowych Centrum,
S) reprezentujących placówkę na zewnątrz,
6) listy gratulacyjne i pisma okolicznościowe,
7) korespondencji skierowanej do władz samorządowych na wszystkich szczeblach.

§ 13
SKARGI I WNIOSKI


1. Skargi i wnioski dotyczące działalności Centrum, jego pracowników rozpatruje Dyrektor/Zarządca
Centrum.
2. W sprawie skarg i wniosków Dyrektor/Zarządca przyjmuje w każdy czwartek w godzinach 12:00 -
14:00.
3. Skargi dotyczące działalności Dyrektora/Zarządcy Centrum rozpatruje Rada Miejska
Inowroctawia.


§ 14
DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA


W Centrum prowadzona jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.
1. Kontrolę wewnętrzną w Centrum prowadzi Dyrektor/Zarządca.
2. Kontroli zewnętrznej Centrum dokonują upoważnieni przez Prezydenta Miasta lnowroclawia
pracownicy Urzędu Miasta lnowroclawia oraz inne organy i podmioty uprawnione do kontroli na
podstawie odrębnych przepisów.
3. Za kontrolę zarządcza w Centrum odpowiada Dyrektor/Zarządca.


§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego
nadania
2. Obowiązki Centrum jako pracodawcy w rozumieniu prawa pracy, obowiązki pracowników, zasady
dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane z wewnętrznym porządkiem pracy określa Regulamin
Pracy Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu í Kodeks Pracy.



Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 24.05.2022
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 27.05.2020
Dokument oglądany razy: 587