To jest wersja archiwalna z dnia 15.09.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKIEGO CENTRUM KULTURY W INOWROCŁAWIU

Postanowienia ogólne

§ 1

Kujawskie Centrum Kultury, zwane dalej „Centrum”, jest samorządową instytucją kultury
Miasta Inowrocławia, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 2

1. Regulamin Organizacyjny, zwany w dalszej treści „Regulaminem”, określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych stanowisk pracy w Centrum. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Dyrektorze – rozumie się przez to również Zarządcę.

2. Centrum działa w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559z późn. zm.),

3) Postanowień statutu ,,Centrum"- Uchwały Nr XXXVII/529/2009 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu, wraz z Uchwałami zmieniającymi.

3. Regulamin zatwierdzony jest przez Dyrektora Centrum po zaopiniowaniu przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.

§ 3

1. Siedziba Centrum mieści się w Inowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 16.
2. Terenem działania Centrum jest obszar Miasta lnowrocławia.
3. W strukturze organizacyjnej Centrum znajdują się dodatkowe pomieszczenia przy pl. Klasztornym 2, gdzie mieści się Teatr Miejski, Instytut Prymasa Józefa Glempa, Stała Wystawa Solnictwa, Galeria Miejska i przy ul. Kasztelańskiej 22, gdzie w kamienicy - oddziale KCK funkcjonuje stała ekspozycja archeologiczna - ,,Askaukalis Inowrocław”, Teatr Letni w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 107, muszla koncertowa przy al. Powstańców w Inowrocławiu.

§ 4

1. Centrum samodzielnie zarządza przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania na zasadach przewidzianych dla instytucji kultury.
2. Za gospodarkę materialną i finansową Centrum odpowiedzialność ponosi jego Dyrektor.
3. Centrum jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
4. Warunki wynagradzania pracowników Centrum określa Dyrektor w regulaminie wynagradzania.

§ 5

Celem Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej
i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnianie kultury lokalnej w kraju oraz
współdziałanie z Wydziałem Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta
Inowrocławia, pozostałymi samorządowymi instytucjami kultury, których organizatorem jest
Miasto Inowrocław, a także pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Miasta w celu promocji
Miasta Inowrocławia.

§ 6

Struktura Organizacyjna

Strukturę organizacyjną Centrum tworzą:
1. Dyrektor Centrum,
2. Zastępca Dyrektora Centrum,
3. Dział administracyjno-księgowy,
4. Dział Organizacji Imprez,
5. Dział Edukacji Kulturalnej,
6. Dział Obsługi i Konserwacji,
7. Dział Marketingu i Promocji,
8. Informacja Turystyczno-Kulturalna.

§ 7
Dyrektor Centrum

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który pełni funkcję pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum.
2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników.
3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością, koordynacja pracy Działów Centrum,
2) reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
3) zarządzanie majątkiem Centrum,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
5) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
6) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
7) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
8) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Centrum, które przedkłada
Radzie Miasta Inowrocławia,
9) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych,
10)samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami finansowymi, zgodnie z zasadami praworządności i efektywności jego wykorzystania,
11) przekazywanie na żądanie Organizatora w każdym czasie informacji o sytuacji Centrum i sprawowanym zarządzie, w tym o przebiegu wdrażania programu działania Centrum oraz realizacji planów, wytycznych i zaleceń przyjętych przez Organizatora oraz udostępnia dokumenty niezbędne do oceny sprawowanego przez niego zarządu,
12)zawieranie umów o charakterze cywilno-prawnym zapewniających prawidłową realizację zadań Centrum,
13) odpowiada za kontrolę zarządczą w Centrum,
14) przedkłada na wniosek organizatora dokumenty: informacje o przebiegu wykonania planu finansowego, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego i rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej.

4. Dyrektor może upoważnić pracowników do wykonywania w jego imieniu określonych
czynności.
5. W przypadku, gdy Dyrektor Centrum nie może pełnić swych obowiązków, zastępuje go
Zastępca Dyrektora Centrum.

§ 8

Zastępca Dyrektora Centrum
1. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie i koordynowanie bieżącej działalności Centrum w czasie nieobecności Dyrektora,
2) sprawdzanie pod względem formalnym dokumentów finansowo-księgowych Centrum i dokonywanie rozliczeń finansowych w poszczególnych działach w czasie długotrwałej nieobecności Dyrektora,
3) współodpowiedzialność za realizację celów i zadań zawartych w statucie Centrum,
4) organizowanie działań rozwijających zadania marketingowe Centrum,
5) opracowywanie, wdrażanie oraz kontrola planów marketingowych w celu zwiększenia sprzedaży usług Centrum,
6) koordynacja kreacji i produkcji materiałów promocyjnych,
7) współodpowiedzialność za nadzór nad realizacją zadań działu promocji i marketingu Centrum,
8) dbanie o pozytywny wizerunek Centrum,
9) współpraca z instytucjami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi regionalnymi,
10) nadzorowanie działalności upowszechnieniowej i informacyjno-wydawniczej dokumentującej działalność Centrum,
11)sporządzanie sprawozdań z działalności marketingowej i promocyjnej Centrum,
12) gromadzenie í efektywne wykorzystywanie informacji o możliwościach pozabudżetowego finansowania zadań instytucji kultury z funduszy pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej, fundacji krajowych i zagranicznych,
13)sporządzanie wniosków aplikacyjnych do organizacji wymienionych w lit. I, w celu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych oraz monitorowanie ich rozliczania.

§ 9

Dział administracyjno-księgowy
W ramach Działu administracyjno-księgowego działają:
1) Główny księgowy:
a. nadzoruje realizację budżetu Centrum,
b. opracowuje roczny plan finansowy Centrum,
c. opracowuje sprawozdania z realizacji budżetu,
d. dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje o nich Dyrektora,
e. przygotowuje i organizuje obieg dokumentów księgowych,
f. dokonuje rozliczeń finansowych w poszczególnych działach,
g. przedstawia propozycje do gospodarowania mieniem Centrum oraznadzoruje jego zarządzanie,
h. nadzoruje prowadzenie kasy Centrum,

str. 4
i. prowadzi dokumentację całej działalności finansowej placówki i odpowiada
za prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi gospodarkę
finansową Centrum,

j. sprawdza pod względem formalno-rachunkowym dokumenty finansowo-
księgowe,

k. wystawia rachunki i faktury VAT dla usługobiorców łącznie z windykacją
należności,
l. dekretuje dokumenty księgowe zgodnie z przyjętym w Centrum planem kont,
m. prowadzi ewidencję i rejestry: zakupu i sprzedaży, rejestr kasowyi bankowy, wystawianie faktur VAT,
n. prowadzi księgi inwentarzowe środków trwałych i wyposażenia ,
o. zajmuje się rozliczeniami bankowymi - numeracja i dekretacja wyciągów bankowych,
p. przygotowuje i rozlicza inwentaryzację składników majątku.

2) Specjalista ds. kadr, płac i administracji:
a. prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy),
b. sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy,
c. sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców,
d. sporządzanie list plac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
e. rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie,
f. sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON,
g. rozliczanie delegacji pracowniczych,
h. sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych,
i. prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i przekazywanie ich do głównego księgowego,
j. prowadzenie nadzoru nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników,
k. tworzenie dokumentów (pisma) związanych z merytorycznym załatwianiem spraw dotyczących instruktorów sekcji,
l. nadzór nad wypożyczanym sprzętem,
m. prowadzenie całokształtu spraw związanych z eksploatacją nieruchomości
i urządzeń Centrum, konserwacją, naprawami i remontami maszyn, sprzętu oraz instalacji będących w dyspozycji Centrum, a także wymaganych prawem przeglądów technicznych,
n. dbanie o prawidłowy stan techniczny sprzętu biurowego,
o. sprawowanie nadzoru nad mieniem Centrum,
p. prowadzenie spraw z zakresu bhp i ppoż.,
q. organizowanie pracy obsługi Teatru Miejskiego,
r. zarządzanie dokumentacją transportową (karty drogowe), kontrolą tankowań i eksploatacji samochodu służbowego, w tym sprawności i czystości pojazdu,
s. wystawianie rachunków i faktur VAT dla usługobiorców.

str. 5

3) Referent-kasjer:
a. realizowanie zadań zleconych dotyczących spraw kadrowychi szkoleniowych,
b. opracowywanie faktur wpływających do Centrum zgodnie z ustalonymiprocedurami,
c. prowadzenie gospodarki kasowej Centrum,
d. prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi (delegacjesłużbowe),
e. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
f. wystawianie rachunków i faktur VAT dla usługobiorców,
g. przygotowywanie i ewidencjonowanie umów dotyczących wynajmupomieszczeń,
h. przygotowywanie w pełnej współpracy z Działem Organizacji Imprez dokumentacji do właściwych służb na zorganizowanie imprezy masowej,
i. obsługiwanie sekretariatu w zakresie biurowym i kancelaryjnym,
j. kontrolowanie i analizowanie stanu zapasów materiałów na wyposażeniu Centrum,
k. prowadzenie sprzedaży i rozliczenia biletów z imprez Centrum,
l. prowadzenie ewidencji używanych pieczątek i kluczy.

Dział Organizacji Imprez

W ramach Działu Organizacji Imprez działają:
1) Kierownik działu:
a. organizuje zdarzenia kulturalne, w tym wystawy, minikoncerty, warsztaty, prelekcje tematyczne, konkursy,
b. koordynuje działanie sekcji funkcjonujących w Centrum, udziela merytorycznego i technicznego wsparcia instruktorom,
c. promuje laureatów konkursów, przeglądów i festiwali w Mieście i poza nim,
d. nawiązuje kontakt z hobbystami i kolekcjonerami, zbiera informacje na temat szeroko pojętego ruchu amatorskiego, umożliwia członkom aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym Miasta poprzez prezentację ich dorobku, talentu,
e. współpracuje z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, szkołami i przedszkolami , informuje o zdarzeniach w dziale, a ponadto organizuje systemowe projekty realizowane etapowo mające charakter wieloaspektowego zdarzenia (kilka przedsięwzięć stanowiących elementy składowe całości),
f. nadzoruje i promuje działalność wystawienniczą w Sali Wystaw Czasowych,
g. przygotowuje i przedstawia Dyrektorowi scenariusze zdarzeń realizowanych
w obiekcie przy ul. Kasztelańskiej 22 i dba o ich przebieg,
h. prowadzi dokumentację zdarzeń organizowanych przez Centrum,
i. koordynuje działanie studia nagrań poprzez tworzenie harmonogramu rejestracji dźwięku, prowadzi i na bieżąco aktualizuje profil studia na portalu Facebook oraz przygotowuje ofertę dedykowaną zarówno solistom, jak
i zespołom z uwzględnieniem możliwości technicznych studia,
j. realizuje projekty kulturalno-promocyjne zwiększające atrakcyjność obiektów Centrum,
k. zapewnia prawidłowe i terminowe wykonanie zadań przez osoby pracujące w Centrum,

l. sporządza miesięczne sprawozdania z funkcjonowania Centrum.
2) Główny specjalista do spraw organizacji imprez kulturalnych:
a. organizuje i nadzoruje przebieg imprez kulturalnych organizowanych przez
Centrum,
b. przygotowuje pełną dokumentację imprez organizowanych przez Centrum -
zgodną zarówno ze standardami opracowanymi przez Centrum, jak
i wynikającymi z przepisów ustawowych,
c. pod nieobecność Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora Centrum, koordynuje
zdarzenia kulturalne realizowane w miejscu i poza siedzibą Centrum,
nadzorując działania wszystkich działów Centrum zaangażowanych
w organizację zdarzenia,
d. diagnozuje i analizuje istniejące zjawiska kulturowe,
e. tworzy programy w zakresie edukacji regionalnej, animowania kultury
lokalnej,
f. tworzy programy promujące regionalne dziedzictwo i oryginalne zjawiska
kulturowe,
g. tworzy projekty z zakresu edukacji kulturalnej oraz wychowania przez
sztukę,
h. inspiruje powstawanie lokalnych przedsięwzięć kultury,
i. animuje amatorskie ruchy artystyczne (stymulowanie rozwoju istniejących
oraz pomoc w tworzeniu nowych grup artystycznych, opieka i kontakt
z twórcami indywidualnymi),
j. popularyzuje sztukę profesjonalną,
k. organizuje festiwale, koncerty, spektakle, wystawy, odczyty, prelekcje, sesje
popularno-naukowe, imprezy kulturalne, artystyczne, rozrywkowe i inne,
l. prowadzi dokumentację imprez organizowanych przez Centrum,
m. podejmuje inne działania z zakresu kultury i sztuki wynikające z potrzeb
środowiska lokalnego,
n. wspiera realizację zadań promocyjnych i marketingowych Centrum,
o. dba o pozytywny wizerunek Centrum.
3) Specjaliści do spraw organizacji imprez kulturalnych:
a. organizują i nadzorują przebieg stałych imprez kulturalnych organizowanych
przez Centrum,
b. przygotowują pełną dokumentację imprez organizowanych przez Centrum -
zgodną zarówno ze standardami opracowanymi przez Centrum, jak
i wynikającymi z przepisów ustawowych,
c. dokumentują i opracowują rozmaite elementy dziedzictwa kulturowego
regionu,
d. diagnozują i analizują istniejące zjawiska kulturowe,
e. tworzą programy w zakresie edukacji regionalnej, animowania kultury
lokalnej,
f. tworzą programy promujące regionalne dziedzictwo i oryginalne zjawiska
kulturowe,
g. tworzą projekty z zakresu edukacji kulturalnej oraz wychowania przez
sztukę,
h. inspirują powstawanie lokalnych przedsięwzięć kultury,
i. animują amatorskie ruchy artystyczne (stymulowanie rozwoju istniejących
oraz pomoc w tworzeniu nowych grup artystycznych, opieka i kontakt
z twórcami indywidualnymi),

str. 7

j. popularyzują sztukę profesjonalną,
k. organizują festiwale, koncerty, spektakle, wystawy, odczyty, prelekcje, sesje
popularno-naukowe, imprezy kulturalne, artystyczne, rozrywkowe i inne,
l. prowadzą dokumentację imprez organizowanych przez Centrum,
m. podejmują inne działania z zakresu kultury i sztuki wynikające z potrzeb
środowiska lokalnego,
n. wspierają realizację zadań promocyjnych i marketingowych Centrum,
o. dbają o pozytywny wizerunek Centrum.
Dział Edukacji Kulturalnej

W ramach Działu Edukacji Kulturalnej działają opiekunowie ekspozycji:
a) prowadzą i aktualizacją bazy zbiorów Instytutu Prymasa Józefa Glempa, Stałej
Wystawy Solnictwa i Ekspozycji Archeologicznej „Askaukalis Inowrocław”,
b) pełnią funkcję przewodników po wystawach,
c) prowadzą dokumentację zdarzeń przeprowadzonych w Instytucie, Wystawie
Solnictwa i ,,Askaukalis Inowrocław”,
d) prowadzą kronikę,
e) promują na zewnątrz walory ekspozycji,
f) przygotowują materiały o poszczególnych wystawach.
Dział Obsługi i Konserwacji

W ramach Działu Obsługi i Konserwacji działają:
1) Operatorzy sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego oraz akustycznego:
a. zajmują się elektroakustyczną obsługą imprez kulturalnych w obiektach
Centrum i poza nimi,
b. obsługują zdarzenia kulturalne w zakresie oświetlenia,
c. zajmują się montażem i demontażem urządzeń elektroakustycznych,
oświetleniowych, rejestrujących i projekcyjnych,
d. zapewniają prawidłową eksploatację użytkowanego sprzętu
elektroakustycznego, oświetleniowego, rejestrującego i projekcyjnego
Centrum,
e. opracowują podkłady muzyczne dla potrzeb sekcji Centrum,
f. wykonują bieżącą konserwację sprzętu,
g. przechowują i zabezpieczają sprzęt i urządzenia powierzone do
wykonywania obowiązków służbowych zarówno w czasie pracy, jaki po jej
zakończeniu,
h. utrzymują w niezbędnym zakresie podręczny magazyn części zamiennych,
materiałów eksploatacyjnych i narzędzi.

2) Specjaliści do spraw technicznych:
a. montują dekoracje podczas zdarzeń kulturalnych,
b. montują wystawy w Galerii Miejskiej, Galerii Tymczasem i Sali Wystaw
Czasowych, w pergoli Solankowej,
c. konserwują i wykonują drobne naprawy urządzeń technicznych,
d. monitorują tablicę ogłoszeniową Centrum i słupy reklamowe, dbając
o aktualizację umieszczonych informacji,
e. współpracują z jednostkami samorządowymi i sanatoriami w sprawie
informowania o planowanych zdarzeniach kulturalnych,
f. zgłaszają przełożonemu wszelkie awarie i uszkodzenia sprzętu oraz urządzeń
powierzonych do wykonywania obowiązków służbowych w budynku

str. 8
Centrum oraz obiektach (pomieszczeniach) będących w trwałym zarządzie
Centrum,
g. zgłaszają przełożonemu wszelkie zauważone awarie i uszkodzenia instalacji
i urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej zainstalowanych
w budynku Centrum oraz obiektach (pomieszczeniach) będących w trwałym
zarządzie Centrum,
h. dbają o powierzony sprzęt i urządzenia przeznaczone do wykonywania
obowiązków służbowych w budynku Centrum oraz obiektach
(pomieszczeniach) będących w trwałym zarządzie Centrum,
i. właściwie przechowują i zabezpieczają materiały, sprzęt i urządzenia
powierzone do wykonywania obowiązków służbowych zarówno w czasie
pracy, jak i po jej zakończeniu,
j. wykonują czynności związane z przenoszeniem dokumentów, mebli
biurowych, sprzętu biurowego i urządzeń z poszczególnych pomieszczeń
w budynku Centrum oraz obiektach (pomieszczeniach) będących w trwałym
zarządzie Centrum,
k. wykonują czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem sprzętu
i urządzeń zakupionych lub przeznaczonych do fizycznej likwidacji.

3) Kierowca-konserwator:
a. utrzymuje w stałej gotowości transportowej samochód będący własnością
Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu,
b. kieruje pojazdem w celu wykonywania zadań służbowych,
c. przestrzega terminów przeglądów technicznych, napraw okresowych,
terminów umów ubezpieczeniowych ww. pojazdu,
d. wykonuje bieżące (drobne) naprawy pojazdu, zgłasza potrzebę
poważniejszych napraw i remontów pojazdu,
e. uzgadnia i rozlicza z przełożonym terminy i miejsca wyjazdów służbowych,
f. kupuje paliwo na fakturę na stacjach benzynowych wybranych pod kątem
ceny i jakości paliwa,
g. pomaga przy załadunku i rozładunku pojazdu,
h. dba o budynki będące w trwałym zarządzie Centrum oraz przynależny teren,
wyposażenie i urządzenia techniczne będące na stanie Centrum,
i. właściwie przechowuje i zabezpiecza materiały, sprzęt i urządzenia
powierzone do wykonywania obowiązków służbowych zarówno w czasie
pracy, jak i po jej zakończeniu,
j. zapobiega uszkodzeniom lub zniszczeniu znajdujących się na terenie
nieruchomości pomieszczeń, instalacji i urządzeń technicznych,
k. zgłasza przełożonemu wszelkie awarie i uszkodzenia sprzętu oraz urządzeń
powierzonych do wykonywania obowiązków służbowych, instalacji
i urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej,
l. przestrzega przepisy o ochronie przeciwpożarowej, w szczególności przez
utrzymanie piwnic, strychów i korytarzy w stanie umożliwiającym swobodne
przejście oraz wszelkich przepisów BHP,
m. wykonuje czynności związane z przenoszeniem dokumentów, mebli
biurowych, sprzętu biurowego i urządzeń w poszczególnych
pomieszczeniach,
n. wykonuje czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem sprzętu
i urządzeń zakupionych lub przeznaczonych do fizycznej likwidacji,

str. 9
o. czuwa nad sprawnym działaniem wszystkich punktów świetlnych budynku
oraz zapalaniem wygaszaniem światła, łącznie z wymianą żarówek,
p. naprawia i konserwuje urządzenia elektryczne,
q. na bieżąco usuwa usterki oraz planuje działania konserwacyjne,
pod względem eklektycznym, maszyn i urządzeń będących na stanie
Centrum,
r. prowadzi właściwą gospodarkę narzędziami, aparaturą i wyposażeniem
elektryków,
s. zajmuje się obsługą elektryczną zdarzeń realizowanych poza budynkami
będącymi w stałym zarządzie Centrum oraz zapewnia fizyczną obecność
na terenie obiektu/w plenerze podczas trwania imprezy.

4) Sprzątaczki:
a. dbają o czystość i porządek we wszystkich pomieszczeniach Centrum,
b. codziennie opróżniają wszystkie pojemniki na śmieci,
c. systematycznie sprzątają wszystkie urządzenia i pomieszczenia sanitarne,
d. współpracują z opiekunami sekcji w zakresie utrzymania porządku,
e. przygotowują pomieszczenia do remontów (zabezpieczanie mebli, itp.)
oraz sprzątają po remoncie,
f. dbają o czystość bieżącą podczas wszystkich zdarzeń kulturalnych
w obiektach Centrum i poza nimi,
g. zgłaszają wszystkie uszkodzenia instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej,
grzewczej, zamków, drzwi, okien, tynków, itp. z wpisaniem do zeszytu
usterek.

Dział Marketingu i Promocji
W ramach Działu Marketingu i Promocji działają:
1) Administrator stron internetowych/grafik komputerowy:
a. dba o serwer strony i zapewnia jego prawidłowe działanie,
b. wykonuje czynności związane z funkcjonowaniem strony internetowej
i Biuletynem Informacji Publicznej Centrum (aktualizacja treści, modyfikacja
i rozbudowa strony, dbałość o bezpieczeństwo informacji, monitorowanie
błędów występujących na stronie),
c. współpracuje z działem organizacji imprez w celu bieżącej aktualizacji
strony, umieszczaniem materiałów promujących zdarzenia realizowane
przez Centrum,
d. przygotowuje do druku materiały reklamowe (ulotki, foldery, plakaty,
katalogi),
e. opracowuje koncepcje edytorskie i formy zewnętrzne publikacji i materiałów
reklamowych,
f. przygotowuje projekty graficzne stron internetowych,
g. tworzy komputerowe wizualizacje elementów projektu.
2) Specjalista ds. PR, marketingu i promocji:
a. nawiązuje i utrzymuje kontakty z partnerami Centrum w celu realizacji
wspólnych projektów,
b. wdraża działania marketingowe Centrum,
c. przygotowuje i realizuje projekty związane ze sprzedażą usług Centrum, akcji
promocyjnych imprez realizowanych przez Centrum,
d. przygotowuje materiały promujące Centrum i Miasto Inowrocław,

str. 10
e. prowadzi działania, związane z promocją, rozwojem i funkcjonowaniem
Centrum, z wykorzystaniem social mediów, stron internetowych,
f. prowadzi korespondencję w zakresie promocji Centrum,
g. przedstawia propozycje do projektu budżetu Centrum w zakresie zadań
realizowanych przez siebie.
Informacja Turystyczno–Kulturalna
1) Konsultant Informacji Turystyczno-Kulturalnej:
a. koordynowanie działalności Informacji Turystyczno-Kulturalnej, nadzór nad
udzielaniem informacji oraz sprawną i kulturalną obsługą gości przez
pracowników, przyjmowanie i obsługa ewentualnych skarg i zażaleń,
b. opracowywanie materiałów informacyjnych z zakresu działania Informacji
Turystyczno-Kulturalnej (materiałów promocyjnych dot. Lnowrocławia
i atrakcji turystycznych), a także gromadzenie, przetwarzanie
i aktualizowanie informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych,
promocyjnych i sportowych,
c. podejmowanie działań na rzecz tworzenia i rozwoju produktu turystycznego
w regionie, przygotowywanie oferty usług turystycznych i rekreacyjnych,
d. przygotowanie i realizacja planu sprzedaży oraz sporządzanie planu działań
marketingowych,
e. ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Informacji Turystyczno-KuIturalnej,
f. koordynowanie działań i projektów realizowanych w partnerstwie
z instytucjami i przedsiębiorcami, w tym także instytucjami miejskimi oraz
działającymi w branży turystycznej i kulturalnej,
g. opracowywanie szczegółowych planów i budżetów dla podejmowanych
akcji, przedsięwzięć i prezentacji marketingowych promujących Inowrocław,
h. pozyskiwanie środków pomocowych, dotacji budżetowych, dotacji
z jednostek samorządu terenowego, z funduszy unijnych itp. na realizację
zadań jednostki,
i. gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących atrakcji
turystycznych regionu, jego zagospodarowania turystycznego i dostępności,
j. współtworzenie programu promocji i popularyzowanie walorów
turystycznych Miasta,
k. udzielanie informacji z zakresu rekreacji i turystyki Miasta i regionu,
l. doradzanie klientom optymalnych tras turystycznych, środków komunikacji,
bazy noclegowej, gastronomicznej, sportowej, rekreacyjnej, leczniczej,

czy pomoc przy wyborze rekomendowanych imprez kulturalno-
rozrywkowych,

m. opracowywanie treści oraz prowadzenie strony internetowej i social media,
n. sprzedaż map, przewodników, publikacji oraz pamiątek, znajdujących się
w ofercie,
o. organizowanie i obsługa stoiska na targach turystycznych, planowanie
udziału w akcjach promocyjnych na terenie kraju,
p. współpraca z instytucjami miejskimi oraz instytucjami działającymi w branży
turystycznej i kulturalnej,
q. współdziałanie z działem marketingu i promocji KCK w zakresie promocji
usług turystycznych,
r. świadczenie usług informacyjnych dotyczących wydarzeń kulturalnych,
sportowych w Inowrocławiu,

str. 11

s. dbanie o pozytywny wizerunek Miasta Inowrocławia,
t. ścisła współpraca z Wydziałem Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Inowrocławia.
§ 10

Obowiązki pracownika i zakładu pracy

1. Wszyscy pracownicy Centrum wykonują swoje czynności na podstawie ustalonych
zakresów czynności.
2. Miejscem pracy pracowników biurowych są lokale Centrum, w którym pracownik jest
zatrudniony.
3. Miejscem pracy pracowników obsługi są pomieszczenia wyznaczone przez Dyrektora.
4. Pracownik obowiązany jest przechowywać w miejscu pracy akta spraw (zgodnie
z przepisami prawa) i wszelki powierzony mu sprzęt.
5. Zabrania się wynoszenia poza budynek Centrum akt spraw, sprzętu, maszyn i innych
urządzeń biurowych, w tym komputerów.
6. W razie opuszczenia lokalu biurowego przez wszystkich pracowników w czasie pracy, lokal
powinien być zamknięty na klucz.
7. Wszystkie wyjścia pracowników i wyjazdy służbowe powinny być ewidencjonowane
w książce wyjść i wyjazdów służbowych.
8. Podróże służbowe akceptuje Dyrektor.
9. Po zakończeniu pracy każdy pracownik obowiązany jest złożyć wszelkie akta, dokumenty,
pieczątki i przedmioty pracy do biurek i szaf, które powinny być zamknięte.
10. Pracownicy opuszczający lokal, jako ostatni powinni sprawdzić czy okna lokalu są
zamknięte, wyłączyć odbiorniki energii elektrycznej i zamknąć drzwi na klucz, zabezpieczyć
budynek alarmem.
11. Obecność w lokalu biurowym po godzinach pracy dopuszczalna jest za zgodą Dyrektora
i podlega zarejestrowaniu w książkach odpracowań znajdujących się w sekretariacie.
12. Pracownicy przyjmowani do pracy po raz pierwszy powinni być ogólnie zaznajomieni
z całokształtem zadań Centrum, Regulaminem Pracy oraz przepisami BHP i ppoż.
13. Pracownik odpowiada przed Dyrektorem za realizację swoich zadań i kompetencji,
organizację i skuteczność pracy.
14. Obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia pracowników określają zakresy czynności,
przepisy Kodeksu Pracy, Regulaminu Pracy i inne przepisy wewnętrzne oraz akty prawne
o charakterze ogólnym.

§ 11

Zasady planowania pracy w Centrum
1. Centrum wykonuje powierzone zadania w oparciu o roczny plan pracy.
2. Podstawę planowania działalności Centrum stanowią zadania wynikające ze statutu.
3. W oparciu o zadania przyjęte do realizacji przez Centrum opracowuje np. harmonogramy
ich realizacji zawierające:
1) treść zadania,
2) treść konkretnych przedsięwzięć służących realizacji zadania i termin wykonania,
3) osoby i stanowiska pracy odpowiedzialne za realizacje zadania.
4. Plan pracy w ciągu roku może ulec modyfikacji np. w związku z uwzględnieniem w nim
nowych zadań lub zmiany okoliczności realizacji zadań dotychczasowych.
5. Uzupełnienia dokonuje się w formie aneksów do opracowanych harmonogramów realizacji
zadań.

str. 12
6. Za realizację rocznego planu pracy Centrum odpowiada Dyrektor,
który opracowuje pisemne sprawozdanie z jego wykonania i składa je Radzie Miejskiej
Inowrocławia oraz na każde żądanie Prezydenta Miasta Inowrocławia.

§ 12

Zasady podpisywania pism

1. Do podpisu Dyrektora zastrzega się pisma i dokumenty w sprawach:
1) zarządzeń, instrukcji,
2) związanych ze stosunkiem pracy wszystkich pracowników,
3) upoważnień do przeprowadzenia kontroli i inwentaryzacji, udzielania
pełnomocnictw,
4) finansowych Centrum,
5) reprezentujących placówkę na zewnątrz,
6) listy gratulacyjne i pisma okolicznościowe,
7) korespondencji skierowanej do władz samorządowych na wszystkich szczeblach.

§ 13
Skargi i wnioski

1. Skargi i wnioski dotyczące działalności Centrum, jego pracowników rozpatruje Dyrektor
Centrum.
2. W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Centrum przyjmuje w każdy czwartek w godzinach
12:00 -14:00.
3. Skargi dotyczące działalności Dyrektora Centrum rozpatruje Rada Miejska Inowrocławia.

§ 14
Działalność kontrolna
W Centrum prowadzona jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.
1. Kontrolę wewnętrzną w Centrum prowadzi Dyrektor.
2. Kontroli zewnętrznej Centrum dokonują upoważnieni przez Prezydenta Miasta
Inowrocławia pracownicy Urzędu Miasta Inowrocławia oraz inne organy i podmioty
uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
3. Za kontrolę zarządczą w Centrum odpowiada Dyrektor.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego
nadania.
2. Obowiązki Centrum jako pracodawcy w rozumieniu prawa pracy, obowiązki pracowników,
zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane z wewnętrznym porządkiem pracy
określa Regulamin Pracy Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu i Kodeks Pracy.Opublikował: Anna Niemiec
Publikacja dnia: 15.09.2022
Podpisał: Anna Niemiec
Dokument z dnia: 27.05.2020
Dokument oglądany razy: 849