Statut

Nadanie Statutu Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu.
Kujaw.2012.2255 t.j. z dnia 2012.10.18
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2017r.


Wejście w życie:
5 grudnia 2009 r.


UCHWAŁA Nr XXXVII/529/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie nadania Statutu Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu
Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne


§ 1. Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu, zwanemu dalej "Centrum" nadaje się statut określający w szczególności:


1) nazwę, teren działania i siedzibę;
2) zakres działalności;
3) organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;
4) sposób pozyskiwania środków finansowych;
5) zasady dokonywania zmian statutowych;
6) postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna.


§ 2. Centrum działa, w szczególności, na podstawie:


1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2));
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.3));
4) niniejszego statutu.

§ 3.


1. Centrum jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, której nazwa brzmi: Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu.
2. Centrum podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
3. Organizatorem Centrum jest Miasto Inowrocław.
4. Nadzór nad Centrum sprawuje organizator.

§ 4.


1. Siedzibą Centrum jest Inowrocław.
2. Terenem działania Centrum jest obszar miasta Inowrocławia.
3. Centrum może również prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

§ 5.


1. Centrum używa pieczęci o treści: Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu.
2. W obrocie gospodarczym Centrum może używać także pieczęci zawierających adres oraz inne dane dotyczące Centrum.

Rozdział 2.

Zakres działalności

§ 6. Zakres działalności Centrum obejmuje:


1) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury;
3) sprawowanie opieki nad zabytkami gromadzonymi w Centrum;
4) upowszechnianie, utrwalanie i promocję dziejów miasta i Kujaw;
5) prezentację wybitnych postaci związanych z miastem i regionem oraz ich działalności;
6) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
7) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Inowrocławia;
8) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności kulturalnej i artystycznej, w tym amatorskiego ruchu artystycznego, a także aktywności hobbystycznej oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
9) organizowanie konkursów i przeglądów artystycznych, w tym m.in. teatralnych, muzycznych, recytatorskich, tanecznych i plastycznych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim;
10) prezentację i promocję twórczości profesjonalnej oraz amatorskiego ruchu artystycznego;
11) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnych form spędzania wolnego czasu;
12) współpracę z innymi podmiotami w zakresie organizowania przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, patriotycznym lub społecznym;
13) promowanie zespołów muzycznych poprzez udostępnianie profesjonalnego studia nagrań.
14) 1 prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej;

§ 7. Zadania określone w § 6 Centrum realizuje w szczególności poprzez:


1) prowadzenie Instytutu Prymasa Józefa Glempa;
2) prezentowanie stałych wystaw: archeologicznej i solnictwa;
3) prowadzenie sekcji i kół zainteresowań;
4) prowadzenie edukacji kulturalnej w różnych dziedzinach;
5) prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie wystaw, koncertów, przedstawień teatralnych i innych przedsięwzięć artystycznych;
6) organizację, współorganizację lub koordynację imprez kulturalnych i przedsięwzięć artystycznych oraz patriotycznych i społecznych;
7) optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia;
8) prowadzenie studia nagrań.
9) 2 tworzenie i rozpowszechnianie programów telewizyjnych.

Rozdział 3.

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 8.
1. Organem zarządzającym Centrum jest Dyrektor.
2. Dyrektor zarządza Centrum i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego.

§ 9.
1. W trybie określonym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej "ustawą", Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Inowrocławia albo powierza zarządzanie Centrum osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu (kontrakt menedżerski).
2. Prezydent Miasta wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
3. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Inowrocławia.

§ 10. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach programowych, organizacyjnych, administracyjnych i gospodarczych;
2) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i innych aktów prawnych, w tym regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy;
3) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
4) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum;
5) składanie corocznie Radzie Miejskiej Inowrocławia sprawozdania z działalności Centrum, w szczególności z wykonania zadań określonych w rozdziale 2 niniejszej uchwały, w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku, za który jest ono składane.

§ 11. Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.

§ 12.
1. Przy Centrum może działać Rada Programowa, zwana dalej "Radą", jako organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora.
2. Rada działa na podstawie regulaminu nadanego przez Dyrektora, określającego w szczególności tryb jej pracy oraz zakres kompetencji.
3. Członków Rady powołuje Dyrektor spośród przedstawicieli środowisk twórczych, związków twórczych oraz osób wskazanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.
4. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie planów działalności Centrum;
2) wyrażanie opinii o ważniejszych zamierzeniach Centrum;
3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez organy organizatora.

Rozdział 4.

Zasady gospodarki finansowej

§ 13.


1. Mienie Centrum służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.
2. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§ 14.


1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
3. Centrum zobowiązane jest do przedkładania rocznych sprawozdań finansowych Prezydentowi Miasta Inowrocławia nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.4)).
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
§ 15. Przychodami Centrum są:
1) dotacje, w tym dotacja udzielana corocznie przez organizatora;
2) wpływy z własnej działalności, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) spadki, zapisy i darowizny od osób fizycznych lub prawnych;
4) inne źródła.

§ 16.


1. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie:
1) wynajmowania lub wydzierżawiania pomieszczeń lub terenów, będących w jego zarządzie lub posiadaniu;
2) organizacji imprez zleconych;
3) obsługi imprez (nagłośnienie, oświetlenie, dekoracje);
4) produkcji filmowej, reklamowej i produkcji nagrań wideo.;
5) 3 tworzenie i rozpowszechnianie programów telewizyjnych;
6) 4 świadczenie usług fonicznych i audiowizualnych.
2. Dochód uzyskany z działalności, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celów statutowych.
3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

§ 17.


1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Centrum w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest, z zastrzeżeniem ust. 2, współdziałanie co najmniej dwóch osób: dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego albo każdej z tych osób wraz z pełnomocnikiem. Zastępca dyrektora, główny księgowy oraz pełnomocnicy działają w zakresie ich umocowania.
2. Do ustanawiania pełnomocników upoważniony jest wyłącznie dyrektor.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 18.


1. Statut Centrum jest nadawany przez Radę Miejską Inowrocławia.
2. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.
§ 19. Traci moc uchwała nr XIV/222/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Inowrocławskiemu Domowi Kultury w Inowrocławiu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 31, poz. 428).

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1214, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1214, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855.
1 § 6 pkt 14 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały nr XXXI/353/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. (Kujaw.2017.2804) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 lipca 2017 r.
2 § 7 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały nr XXXI/353/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. (Kujaw.2017.2804) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 lipca 2017 r.
3 § 16 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b uchwały nr XXXI/353/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. (Kujaw.2017.2804) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 lipca 2017 r.
4 § 16 ust. 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b uchwały nr XXXI/353/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. (Kujaw.2017.2804) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 lipca 2017 r.Opublikował: Anna Niemiec
Publikacja dnia: 15.11.2023
Podpisał: Anna Niemiec
Dokument z dnia: 27.05.2020
Dokument oglądany razy: 3 316