Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Kujawskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.kckino.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-20.

Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

część grafik posiada tekst – grafiki te są dostarczane od zewnętrznych podmiotów,
filmy wideo są dostarczane przez zewnętrzne podmioty i służą do promocji wydarzeń.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

większa czcionka
mniejsza czcionka,
ustawienie wysokiego kontrastu,
szarość,
wysoki kontrast,
negatyw,
jasne tło,
widoczne odnośniki,
pogrubiona czcionka

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag, żądań i wniosków odpowiada: Izabela Kwiatkowska.
E-mail: [email protected]
Telefon: (52) 357-58-67

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Wniosek lub żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przekazać również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy placu Klasztornym 2 – Teatr Miejski

Zamontowane są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo: podjazd i winda

Budynek przy ul. Kasztelańskiej 22 – Niebieska Kamienica

Zamontowane są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo: podjazd i winda

Kujawskie Centrum Kultury nie posiada aplikacji mobilnej.Opublikował: Anna Niemiec
Publikacja dnia: 30.03.2021
Podpisał: Anna Niemiec
Dokument z dnia: 27.05.2020
Dokument oglądany razy: 1 816