To jest wersja archiwalna z dnia 27.05.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta Inowrocławia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do strony www.bip.kckino.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-20.

Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

część plików nie jest dostępnych cyfrowo, np. z powodu odwzorowań obrazów
w plikach formatu PDF

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– większa czcionka

– mniejsza czcionka,

– ustawienie wysokiego kontrastu,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag, żądań i wniosków odpowiada: 
E-mail: 
Telefon: 

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Wniosek lub żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przekazać również do Rzecznika Praw Obywatelskich.Opublikował: Anna Niemiec
Publikacja dnia: 27.05.2020
Podpisał: Anna Niemiec
Dokument z dnia: 27.05.2020
Dokument oglądany razy: 2 921